Cultura d’Acompliment

Treballador reunits

Una cultura d'alt nivell d'acompliment, amb el recolzament dels seus beneficis i desenvolupaments propis, és fonamental per aconseguir els objectius tant individuals com corporatius. Aquesta cultura es deu a l'alineament de responsabilitats i prioritats clares i desafiadores, assegurant-nos que els treballadors són conscients de la contribució de la seva feina a Nestlé.

L'acompliment és el factor més important per a determinar futures oportunitats dins de Nestlé. Si els nostres treballadors demostren motivació per assumir noves responsabilitats, també han de demostrar la seva capacitat per a fer-ho. Això es demostra a través de resultats ferms i coherents en l'avaluació d'acompliments al llarg dels anys. Això no només implica assolir les metes que es proposen, sinó complir-les adequadament. La manera com s'assoleixen els objectius és tan important com els resultats. Valorem els treballadors que arriben als resultats segons la nostra cultura d'acompliment i que actuen d'acord amb els nostres principis, entre els quals hi ha: