La conciliació de vida laboral i familiar

Nestlé considera que ha d'impulsar polítiques que permetin la conciliació de la vida laboral i familiar a homes i a dones, fet que permet desenvolupar no només necessitats individuals, sinó que també un orgull de pertinença que comporta una millora del rendiment laboral.

Nestlé va ser pionera en l'aplicació de mesures de conciliació. A les seves oficines es van instaurar els dissabtes no laborables a la dècada dels 60 i l'horari flexible des dels 70.