Programa Alt Rendiment i Benestar

Un dels reptes dels Recursos Humans de Nestlé és desenvolupar una cultura organitzativa sostenible en el temps, una cultura de futur que s'adapti a les necessitats de l'empresa moderna i global. Nestlé Espanya està portant a terme aquesta transformació mitjançant el Programa Alto Rendimiento y Bienestar. El nom del programa al·ludeix directament a la Creació de Valor Compartit, donat que el resultat que persegueix beneficia tant l'empresa, que augmenta el rendiment de l'empleat, com el treballador, que obté una major satisfacció al seu lloc de treball.

Comportamientos de éxito en una organización de alto rendimiento

El Programa d'Alt Rendimient i Benestar juga un paper fonamental en el desenvolupament d'un llenguatge comú a la organizació.

En el desenvolupament del programa, portat a terme a finals del 2009 i durant els primers mesos del 2010, han intervingut 82 empleats que han dedicat gairebé 6.000 hores per diagnosticar les relacions i la forma de treballar al sí de l'organització, detectar els punts forts i dèbils i prioritzar 36 iniciatives de millora, amb el seu calendari de compliment i la supervisió directa del Comitè de Direcció. A partir d'aquesta anàlisi s'han establert els eixos relacionats amb la manera de treballar i que han de permetre a l'organització afrontar els reptes de futur.

Al 2010, es van impartir 13.920 horas d'entrenament a 348 participants -repartits en 29 grups-, logrant un grau de satisfacció global del 94%.