La conciliació de vida laboral i familiar

Nestlé considera que ha d'impulsar polítiques que permetin la conciliació de la vida laboral i familiar a homes i a dones, fet que permet desenvolupar no només necessitats individuals, sinó que també un orgull de pertinença que comporta una millora del rendiment laboral.

Nestlé va ser pionera en l'aplicació de mesures de conciliació. A les seves oficines es van instaurar els dissabtes no laborables a la dècada dels 60 i l'horari flexible des dels 70.

Entre les mesures que Nestlé ofereix als seus empleats per conciliar vida personal i laboral trobem:

1. Flexibilitat horària

Horari flexible per al personal tècnic-administratiu, setmana comprimida, organització de torns, possibilitat que les mares amb fills menors d'un any siguin eximides del torn de nit, reduccions de jornada adaptades a cada persona.

2. Flexibilitat en el temps

Possibilitat de vacances fraccionades a la carta, dies de permís a compte d'hores, possibilitat de compaginar les últimes setmanes de la baixa per maternitat amb la jornada a temps parcial, possibilitat d'acumular hores de lactància.

3. Flexibilitat en l'espai

Ordenador portàtil per a tot el personal que el requereixi per motius professionals amb connectivitat a la xarxa de Nestlé, ús de videoconferència a tots els centres de Nestlé i reunions online.