Cap a una distribució sostenible

País: Espanya

Àrea d'impacte

  • Nutrició
  • Aigua
  • Desenvolupament rural
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Acompliment normatiu
  • Participació amb la comunitat
gen 1, 2004, actualitzat gener 2004

Cas d'estudi

Cap a una distribució sostenible
Cap a una distribució sostenible

Un altre dels punts fonamentals per al control de les emissions és la distribució, ja que el 20% del diòxid de carboni que s’emet a l’atmosfera prové del transport. El redisseny de la xarxa de distribució, la utilització de la màxima capacitat de càrrega dels vehicles industrials i l’esforç per potenciar, tant com sigui possible, el transport marítim enfront del terrestre són mesures que Nestlé ha posat en marxa per ajudar a la reducció d’emissions.

A més a més, cal destacar la tasca diària dels departaments de logística per optimitzar les rutes per carretera, la manera més eficaç d’afrontar el repte de minimitzar les emissions. En aquest sentit, Nestlé compta amb cinc circuits tancats o rutes que permeten el transport de determinats productes i altres materials a un destí concret, així com el retorn d’altres productes i materials al punt d’origen; d’aquesta manera s’aprofiten tots els viatges i s’augmenta l’eficiència del transport.

Més informació referent a la gestió mediambiental que duu a terme Nestlé

Descripció del programa

Valor per a la societat

Valor per a Nestlé

Next Steps