Cogeneració a La Penilla de Cayón

País: Espanya

Àrea d'impacte

  • Nutrició
  • Aigua
  • Desenvolupament rural
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Acompliment normatiu
  • Participació amb la comunitat
gen 1, 2008, actualitzat gener 2008

Cas d'estudi

Cogeneració a La Penilla de Cayón
Planta de cogeneració a La Penilla de Cayón

El Grup Nestlé inicia la seva presència a Espanya el 1905 a la fàbrica de La Penilla, amb la producció de farina làctia Nestlé. Durant més d'un segle, aquest centre productiu ha anat creixent fins a la data actual, que processa farines infantils, cacau soluble, xocolates i confiteria.

El centre de producció de Nestlé a La Penilla ocupa actualment una superfície construïda de 48.000 m2 i dóna feina a una mitjana de 800 persones. L'any 1994 es va posar en marxa una central de cogeneració per cobrir les demandes elèctriques i tèrmiques que requeria la fàbrica, i avui dia segueix operant. La Penilla de Cayón és actualment un exemple excel·lent d'una instal·lació eficient, construïda fa més de 15 anys, millorada en diverses ocasions i que segueix funcionant de manera eficient com a fruit de la responsabilitat social corporativa de Nestlé.

Instal·lacions

La diversitat de productes que es fabriquen al complex fabril de La Penilla de Cayón implica tot tipus de processos i tractaments, però els seus principals consums energètics són electricitat i gas natural per a la producció de vapor per a processos.

També hi havia un consum tèrmic, amb el fi de produir aire calent per a una torre d'assecament, així com l'ús directe de gas natural per a torrefacció, laboratoris, etc.

La fàbrica treballa a tres i quatre torns, en funció de l'estacionalitat i demanda de productes, amb més de 7.200 h de producció a l'any.

Solucions implementades

Per al període en què es va plantejar la cogeneració, el Grup Nestlé havia iniciat ja una política de reducció d'energia en les seves operacions, per aconseguir fer-les cada vegada més eficients.

En aquest punt és on la cogeneració pren protagonisme, ja que era aplicable directament als processos productius de Nestlé a La Penilla, on es disposa de simultaneïtat de consum d'energia elèctrica i tèrmica.

A l'hora de plantejar el projecte de La Penilla, per a Nestlé la cogeneració ja no va ser una nova tecnologia, atès que ja s'havia fet servir a la fàbrica de Girona. Avui dia Nestlé compta amb aquesta tecnologia en una dotzena de fàbriques d'arreu del món.

La cogeneració es va plantejar com un agent extern de producció energètica eficient, la generació d'electricitat i vapor del qual s'integraven a les instal·lacions existents de calderes i serveis generals. Així doncs, gràcies a la preocupació de Nestlé per la creació de valor compartit, es va dissenyar aquest nou sistema en base a la demanda tècnica, i la sortida de vapor de cogeneració es connectava al col·lector de distribució de vapor existent a la fàbrica. La connexió elèctrica era en paral·lel a la xarxa i al mateix punt elèctric que es requeria per a la demanda de fàbrica, de manera que s'exportava aquella producció elèctrica que no es consumia a la fàbrica. La planta no va basar la seva rendibilitat en l'exportació d'electricitat, sinó en la maximització de l'ús de l'energia tèrmica de cogeneració i l'estalvi en cost de combustible.

Quant al consum elèctric, es considerava que la xarxa de subministrament era un element fiable, tot i que en el període de la implementació de la cogeneració (l'any 1994), va ser la mateixa cogeneració la que va ajudar a donar-li estabilitat.

Sistema de cogeneració

La cogeneració amb turbina i caldera de recuperació permet, a partir del gas natural, la producció d'electricitat i vapor al mateix emplaçament i de manera simultània, la qual cosa augmenta l'eficiència del sistema. D'aquesta manera, i a nivell global, es cuida el medi ambient en reduir el consum d'energia i, com a conseqüència d'això, les emissions de CO2. A més a més, s'obté un major rendiment energètic, menors pèrdues de transport d'electricitat a la xarxa i una reducció en la factura d'energia.

La cogeneració cobria més del 70% de les necessitats tèrmiques de vapor, amb la qual cosa quedaven unes 30.000t/any de vapor per produir amb les calderes convencionals, i permetia maximitzar l'aprofitament energètic i elèctric de la planta de cogeneració.

La central de cogeneració compta ja amb més de 130.000 h de funcionament. L'any 2008, aquesta cogeneració va tenir una producció de vapor de 92.000 t/any, equivalents a un consum energètic de gas natural de 73.390 MWh/any. La producció d'electricitat ha estat de 37.763 MWh/any, i com a resultat s'ha aconseguit estalviar l'emissió de 5.386 t/any de CO2. La inversió, el 1994, va ser de 3,3 milions d'euros.

Més informació referent a la gestió mediambiental que duu a terme Nestlé

Coneix el centre de producció d'Araia per dintre

Descripció del programa

Valor per a la societat

Valor per a Nestlé

Next Steps